BUZZBALLZ

Cocktail pha sẵn để làm với 100% nước trái cây và rượu mạnh cao cấp hoặc nhập khẩu (15% không thay đổi theo tiểu bang).

BuzzBallz - Pineapple Passion BuzzBallz - Stiff Lemonade BuzzBallz - Tea-Licious